Missioon / Mission

Tere tulemast Akadeemilise Väljendusoskuse Keskusesse!
Käesoleval aastal valmistatakse Tartu Ülikoolis ette Akadeemilise Väljendusoskuse Keskuse (AVOK) loomist. Keskuse eesmärgiks on korrastada väljendusõpetuse kursusi ülikoolis ja luua keeletoe pakkumise võimalused. AVOKist saab konsortsium, mis hakkab koordineerima eesti ja inglise keele akadeemilise väljendusoskuse kursusi ning pakkuma sellealaseid teenuseid, koolitusi ja individuaalseid konsultatsioone. Tulevikuplaanides on ka terminoloogia-alane töö. Keskuse tegevuse märksõnaks on KOOSTÖÖ erialaõppe ja keeleõppe vahel.

AVOKi sihid on järgmised:

Tartu ülikoolis pakutavate akadeemilise väljendusoskuse alaste kursuste ning üliõpilas- ja teadustööde juhendite kohta info koondamine.
Uute kursuste ja ürituste ettevalmistamine ja korraldamine.
Akadeemilise väljendusoskuse alase ressursikogu (kirjandus ja veebilehed) loomine.
Akadeemilise väljendusoskuse alase täiendkoolituse pakkumine.
Tõlke- ja toimetamisteenuste pakkumine.
Tuutorite koolitamine ja tuutorisüsteemi väljatöötamine.


The University of Tartu is in the process of further developing the Centre for Academic Writing and Communication (Akadeemilise Väljendusoskuse Keskus – AVOK). The center`s aim is to organize academic skills courses provided at the university and to create opportunities for language support.

AVOK is a subunit of the Language Centre and coordinates Estonian and English academic skills courses and provides services, schooling and individual consultations. Future plans also include work in the field of terminology. The center's keyword is COOPERATION between subject field and language teaching/training/schooling.

AVOK`s aims are as follows:

  • To gather information about academic skills courses provided at the university and instructions for thesis writing, essay writing, journal article writing, etc…
  • To prepare and organize new courses and events.
  • To create a collection of resources and websites in the field of academic skills development.
  • To offer training in the field of academic skills.
  • To offer translation and editing services.
  • To train tutors and develop a tutoring system.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License